Kriptografijos pagrindai

Ar esi girdėjusi apie kriptografiją? Kriptografija – tai mokslas, tiriantis informacijos užšifravimo ir iššifravimo metodus. Papraščiau tariant – užšifruotų tekstų bei jų šifrų nagrinėjimas, analizė. Šiais laikais kriptogramas galima siųsti nebent internetu ar paprastais laiškais, norit užšifruoti informaciją, atskleidžiamą tekste. Gan naudingas dalykas, tiesa? Šiame straipsnyje norime jus supažindinti su kriptogramų užšifravimo bei iššifravimo pagrindais – pavyzdžiais, kurie yra paminėti Žiulio Verno „Žangadoje“ ir garsiajame Edgaro Alano Po „Auksiniame vabale“.

1. Užšifravimas. Tarkime, nori užšifruoti tokį sakinį:

LABAS, KAIP GYVENI?

  Pasirink tokį skaičių, kurį žinotų žmogus, kuriam žinutė yra skirta (jam gerai žinoma data, mėgstamas skaičius ir pan.) arba po užšifruotu tekstu parašyk tą skaičių. Geriausia būtų, jei skaitmuo būtų triženklis ar dar didesnis, taip pat jo neturėtų sudaryti nuliai. Sakykime, pasirinkai skaičių 198312. Kad būtų aišku, skaičių užsirašyk po raidėmis štai taip:

L A B A S,  K A I P  G Y V E N I?
                                                              1 9 8 3 1    2 1 9 8   3 1 2 1 9 8


 Dabar nuo kiekvienos raidės abėcėlės tvarka atskaičiuok tiek raidžių, koks skaičius parašytas po raide. Jei skaičiuojant pasibaigia abėcėlė, tęsk nuo pradžių.

L A B A S,  K A I P  G Y V E N I?
1 9 8 3 1   2 1 9 8   3 1 2 1 9 8

               L + 1 = M              
A + 9 = F
B + 8 = G
A + 3 = C
              S + 1 = Š     ir t.t....

Taigi, užšifruota žinutė atrodys štai taip:

L A B A S,   K A I P   G Y V E N I?
M F G C Š,  M Ą P V  Į J Ž Ę Ū O?

Tam, kad tekstą iššifruoti būtų sunkiau pašaliniams, panaikink tarpus bei skyrybos ženklus. Baigtinis variantas turėtų atrodyti štai taip: MFGCŠMĄPVĮJŽĘŪO.

2. Iššifravimas. Tuo pačių būdu analogiškai galima labai lengvai iššifruoti žinutę:

Tarkim, tavo draugė, paduodama raštelį, tau pasakė tik du žodžius: „tavo amžius“, o išvyniojusi popierėlį perskaitei: ZČLČSCĮASIKČŲYEŠNŽGKMRB. 

Turint omenyje draugės užuominą, po raidėmis parašyk skaičių, atitinkantį tavo amžių (pavyzdžiui, tau yra 14 metų):                   

                                   Z Č L Č S C Į A S I K Č Ų Y E Š N Ž G K M R B.
1  4  1  4  1  4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4  1  4  1

    Vėlgi nuo kiekvienos raidės atskaičiuok tiek raidžių, koks skaičius parašytas po raide į kitą pusę (atgaline abėcėlės tvarka):

Z Č L Č S C Į A S I K Č Ų Y E Š N Ž G K M R B.
1  4  1  4  1  4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4  1  4  1

Z – 1 = V
Č – 4 = A
L – 1 = K
Č – 4 = A
S – 1 = R

Iššifravusi turėtum gauti tokį tekstą: VAKARŽIŪRĖJAUĮDOMŲFILMĄ. Lieka tik tarp žodžių įterpti tarpus ir surašyti skyrybos ženklus. Baigtinis variantas:  Vakar žiūrėjau įdomų filmą!3. Edgaro Alano Po metodas iššifravimui. Šis metodas yra išsamiai paaiškintas šio rašytojo apsakyme “Auksinis vabalas”. Pagal šį apsakymą ir pabandysime tave su juo supažindinti – jis yra sunkesnis, nei paminėti prieš tai, tačiau visumoje yra vienas lengviausių metodų kriptogramoms šifruoti.

Kaip pavyzdį panaudosiu ištrauką iš A.Furnje knygos “Didysis Molnas”, kadangi šifruoti lengviau, kai teksto yra nemažai. Šiame tekste nėra tarpų, tačiau yra skyrybos ženklai (tai reiškia, kad kableliai, taškai bei brūkšniai neturi jokios reikšmės šifruojant žodžius):

&)<6*,=6!#+_6*,)6!(&_£-&*|5_!+<£-&*616!<{*_6-6**!1@_(@=&+-&**$&()&_£-&*#!=&-&*-&@*$@)&+16(=67$5~@;-&)è&_&7(6*(&@-6**!#@_<$+-&*è6&#&-06&(7$@)£-&*,*(6)?5()6&=#&#è&!)&6&|6=$6&%<6$|{;7&6!=£*1!*£~@—1&_!}&6&,!è~0$=5*(&)+-@$=6&(@)&+%)6<6=];1&@$01!*£~@&=6_61!*_6-+&(&16$1=&@-&@*}&0#=&@(&6!*&)6!(6&,*+#6&,1&@|+*...—$6&1-6è#6!<6$=+#£|&@$6,(!=1=6?£<+|&*0_@=6-&6!*&+*&=-6)+_&6!*&+*-6_+<5|@_&-+#&@_+*,|&@$6,(!=1=6*&#£#6|+&=16*&?6&<#6|+|&*&-ç*0_!+$5(&6&,*!#!è#6-&&$?6_<+*%|&@_&7]!+)].


 Pirmiausiai reikia susirašyti, kiek kokių ženklų yra (10 dažniausiai pasikartojančių simbolių):
Ženklas & pasikartoja 71 kartą
Ženklas 6 pasikartoja 53 kartus
Ženklas * pasikartoja 39 kartus
Ženklas ! pasikartoja 25 kartus
Ženklas + pasikartoja 23 kartus
Ženklas @ pasikartoja 23 kartus
Ženklas = pasikartoja 21 kartą
Ženklas _ pasikartoja 19 kartų
Ženklas $ pasikartoja 17 kartų

Ženklas ( pasikartoja 17 kartų) .   Žinome, kad lietuvių kalboje dažniausiai pasitaikanti raidė – i, po jos eina a, s, u, o, e, r, n, t, k... Todėl galime sugretinti ženklus pagal pasikartojimo dažnumą su raidėmis. 

Gausime štai ką:
Ženklas & reiškia i
Ženklas 6 reiškia a
Ženklas * reiškia s
Ženklas ! reiškia u
Ženklas + reiškia o
Ženklas @ reiškia e
Ženklas = reiškia r
Ženklas _ reiškia n
Ženklas $ reiškia t
Ženklas ( reiškia k

      Dabar galime ieškoti lietuvių kalboje dažnai pasitaikančių trumpų žodelių: pradėkime nuo „ir“. Tekste matome 4 &= junginius, tad galime teigti, jog kol kas raidžių reikšmes nustatėme teisingai. Visą tekstą perrašykime simbolius, kurių reikšmes jau žinome, pakeisdami raidėmis:

I)<as,rau#onas,)aukin£-is|5nuo<£-isa1au<{sna-assu1enkerio-isstik)in£-is#uri-is-ieste)io1akra7t5~e;-i)èini7kaskie-assu#en<to-isèai#i-0aik7te)£-is,ska)?5k)air#i#èiu)iai|artai%<at|{;7iaur£s1us£~e—1inu}iai,uè~0tr5ski)o-etraike)io%)a<ar];1iet01us£~eirana1usna-oiki1at1rie-ies}i0#riekiasi)aukai,so#ai,1ie|os...—tai1-aè#au<atro#£|ieta,kur1ra?£<o|is0nera-iausiosir-a)oniausios-ano<5|eni-o#ienos,|ieta,kur1rasi#£#a|oir1asi?ai<#a|o|isi-çs0nuot5kiai,su#uè#a-iit?an<os%|ieni7]uo)].


      Dabar aiškinsimės likusių simbolių reikšmes spėliodami. Pavyzdžiui, pažvelgus į žodį „rau#onas“ galima iškart teigti, jog simbolis # reiškia raidę „d“. „|artai“, žinoma, reiškia vartus; „#riekiasi)aukai,so#ai,1ie|os” – „driekiasi laukai, sodai pievos“; „nera-iausiosir-a)oniausios-ano<5|eni-o#ienos,|ieta,kur“ – „neramiausios ir maloniausios mano gyvenimo dienos, vieta, kur...“. Sužinojome, kad:

Ženklas # reiškia raidę d
Ženklas ) reiškia raidę l
Ženklas 1 reiškia raidę p
Ženklas | reiškia raidę v
Ženklas – reiškia raidę m
Ženklas < reiškia raidę g
Ženklas 5 reiškia raidę y

      Papildykime tekstą žinomų simbolių reikšmėmis:

Ilgas,raudonas,laukin£misvynuog£misapaug{snamassupenkeriomisstiklin£misdurimismiesteliopakra7ty~e;milèini7kaskiemassudengtomisèaidim0aik7tel£mis,skal?yklairdidèiuliaivartai%gatv{;7iaur£spus£~e—pinu}iai,uè~0tryskilometraikelio%lagar];piet0pus£~eiranapusnamoikipatpriemies}i0driekiausilaukai,sodai,pievos...—taipmaèdaugatrod£vieta,kurpra?£govis0neramiausiosirmaloniausiosmanogyvenimodienos,vieta,kurprasid£davoirpasi?aigdavovisimçs0nuotykiai,suduèdamiit?angos%vieni7]uol].


         Jau galime įskaityti praktiškai visą tekstą. Toliau spėliojimo būdu radus likusių simbolių reikšmes, turėtume gauti štai tokį tekstą:

Ilgas, raudonas, laukinėmis vynuogėmis apaugęs namas su penkeriomis stiklinėmis durimis miestelio pakraštyje; milžiniškas kiemas su dengtomis žaidimų aikštelėmis, skalbykla ir didžiuliai vartai į gatvę; šiaurės pusėje — pinučiai, už jų trys kilometrai kelio į Lagarą; pietų pusėje ir anapus namo iki pat priemiesčių driekiasi laukai, sodai, pievos... — taip maždaug atrodė vieta, kur prabėgo visų neramiausios ir maloniausios mano gyvenimo dienos, vieta, kur prasidėdavo ir pasibaigdavo visi mūsų nuotykiai, suduždami it bangos į vienišą uolą.


Taigi, tikimės, kad sudominome kriptografijos mokslo šaka ir kad mūsų suteiktos žinios jums pravers ir bus naudingos! Iki kitų kartų!

Pagarbiai, 

rašytoja Saulė

1 Komentarai

  1. Tikrai įdomu! Iš pradžių vos pažvelgusi į tekstą nieko nesupratau, bet paskaičius viskas išaiškėjo. Ačiū!

    AtsakytiPanaikinti